PRÁZDNINY Provoz 2. mateřské školy v období červenec – srpen 2024. mateřská škola poskytuje a z… více informací
Zavřít
Zpět

Zápis do mateřské školy

Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu na školní rok 2023/ 2024 je od 3. 5. 2023 do 4. 5. 2023

Plakát k zápisu do mateřských škol pro školní rok 2023/2024.

 

1.) Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

 • Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, 3. 5. 2023 od 13,00 do 17,00 hodin a 4. 5. 2023 od 13,00 hodin do 16,00 hodin.

1.2 Místo zápisu: zápis se uskutečňuje na 2. mateřskou školu, Most, příspěvkovou organizaci. Lidická 44/4, 43401 Most.

Místo zápisu není rozhodující pro přijetí dítěte, zejména je důležitý trvalý pobyt ve druhém školském spádovém obvodu -  2. mateřské školy.

Nepřihlašujte se prosím na více místech poskytovaného vzdělávání 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace, stačí si vybrat jedno místo k zápisu vašeho dítěte, čas ani pořadí nerozhoduje, ale splnění Kritérií pro přijetí vašeho dítěte na rok 2023/2024.

 

Místa poskytující předškolní vzdělávání 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace:

 • Mateřská škola: Lidická 44/4 – 43401 Most

.           Odloučená pracoviště:

 • Most, Albrechtická 503 – 434 01 Most,
 • Most, Antonína Dvořáka 2429 – 434 01 Most
 • Most, Zdeňka Fibicha 2822 – 434 01 Most
 • Most, Vítězslava Nezvala 2648 – 434 01 Most
 • Most, Marie Pujmanové 2535 – 434 01 Most

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most


Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště:

Obvody spádových základních škol v Mostě (mesto-most.cz)   

Modrá barva je pro spádovou oblast 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace. Adresu musíte zadávat přesně, např. nestačí M. Pujmanové, ale Marie Pujmanové 2535

 

ORGANIZACE ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024  bude probíhat obdobně jako minulý rok.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání - Přihlášku vyplníte elektronicky pomocí aplikace "online zápis do MŠ" do Vámi preferované MŠ:
(Aplikace bude spuštěna od úterý 2. května 2023 od 6:00 hod. do 16. 5. 2023, do 23.59 hodin.

Od 2. 5. 2023, od 6.00 hodin od rána, si můžete zarezervovat čas - pro prezenční fomu zápisů, do středy 3. května do 12:00 hod.

Pro elektronické přihlášky s možností rezervace data a času pro prezenční formu zápisu ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2023.

Od 5. 5.  2023, již není rezervace možná.

 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/msmost/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5129

1.3. Organizace zápisu:

2. 5. 2023 -  16. května 2023

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky.

Po registraci do Zápisů ONLINE vám dorazí žádost do e-mailu. (Žádost není nutné vytisknout,   pouze donesete do vybrané mateřské školy potvrzení od lékaře)

Možnost rezervace data a času (v aplikaci "Online zápis do školy")  pro absolvování prezenční formy zápisu v prostorách vámi vybrané školy ve dnech 3. a 4. května 2023, (objednáte se na určitý čas na zápis dítěte v dané MŠ).

Rezervace data a času bude možná pouze od 2. května 2023 (úterý) od 6:00 hod. do 3. května do 12.00 hod. pro prezenční formu zápisů. 

Po tomto datu bude možné dále podávat elektronickou přihlášku k zápisu vašeho dítěte, a to až do 16. května 2023.  Lépe je ovšem využít osobní návštěvu MŠ a to formou prezenčního zápisu ve dnech 3 – 4. 5. 2023

3. a 4. května 2023

Prezenční část zápisu dětí v prostorách školy, kterou preferujete, nicméně místo zápisu není rozhodující. Zápis bude probíhat

od 3. 5. od 13:00 do 17:00 hod. a 4. 5. od 13:00 do 16 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

Nutné donést potřebné dokumenty k zápisu. (bod č. 1.4.)

Potvrzení od lékaře je nutno doložit nejlépe  v den zápisu 3. – 4. 5. 2023 nebo nejdéle do 12. 5. 2023  

16. května 2023

Pro účastníky zápisu, kteří se neúčastnili prezenčních zápisů. Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy a doručení potvrzení od lékaře.

31. května 2023

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely Školského zákona č. 561/2004 Sb.., k 1. lednu 2012 § 183 odst. 2 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly ve vývěsní skříni mateřské školy a na webových stránkách školy.  Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude předáno osobně dne 31. 5. 2023 v písemné podobě. 

 

 

 

 

Zápis do MŠ:  

1.4.  Potřebné dokumenty:

s sebou k zápisu si vezměte: 
- vytištěná elektronická žádost z aplikace "Online zápis do MŠ", pokud nemáte možnost, ochotně vytiskneme u zápisu
- rodný list dítěte; 
- občanský průkaz zákonného zástupce; 
- doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem


 • Vyjádření lékaře - (formulář ke stažení zde)

1.5. Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2 ŠZ) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu organizace, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 5).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

V souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - ŠZ), ve znění pozdějších předpisů, je k předškolnímu vzdělávání přednostně vždy přijato dítě poslední rok před nástupem povinné školní docházky, tedy dítě, jež dovrší do 31. 8. 2023 věku 5 let, s místem trvalého pobytu v příslušném školském spádovém obvodu. (Školský spádový obvod č. 2)

2.) Počet dětí, které je možné přijmout

Pro školní rok 2023/2024 je přibližně 130 volných míst do mateřské školy.
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy. 

 

3.) Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2023/2024

Kritéria ke stažení zde

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace budou přijímány děti k docházce od 1. 9. 2023, v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:

 • A) Trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace

  B) Věková skupina

  Trvalý pobyt dítěte

  Bodové ohodnocení

  1.) Místo trvalého pobytu dítěte ve školském spádovém obvodu 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace. V případě cizinců děti s místem pobytu ve školském spádovém obvodu 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace.

  150 bodů

  2.) Místo trvalého pobytu dítěte mimo školský spádový obvod organizace 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace, ale s trvalým pobytem ve městě Most.

  V případě cizinců děti s místem pobytu mimo školský spádový obvod organizace 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace, ale s trvalým pobytem ve městě Most.

  25 bodů

  3.) Trvalý pobyt mimo město Most.

  V případě cizinců děti s místem pobytu mimo město Most.

  o         bodů

  Věková skupina

  Bodové ohodnocení

  4.) Děti, které do 31. 8. 2023, dovrší věku 6 let.

  212 bodů

  5.) Děti, které do 31. 8. 2023, dovrší věku 5 let.

  208 bodů

  6.) Děti, které do 31. 8. 2023, dovrší věku 4 let.

  204 bodů

  7.) Děti, které do 31. 8. 2023, dovrší věku 3 let.

  200 bodů

  Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024


  Další informace

  Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením S 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon”), a ustanovením S 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

  V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit

  o pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě, o pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje 0 2 děti za každé dítě mladší 3 let.

  O zařazování přijatých dětí rozhoduje ředitelka mateřské školy.

  Veškeré tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohla mít za prokázané.

Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do organizace 2. mateřská školy, Most, příspěvkové organizace na území Statutárního města Most.

Upřednostnění se týká  dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce, dle školského spádového obvodu (č.2), organizace 2.MŠ. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. Pro děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje mateřskou školu, platí kritéria jako pro nespádové děti, žádná obec nemá vyhotovenou smlouvu se Statutárním městem Most o poskytování předškolního vzdělávání na území Statutárního města Most.

Ke kritériím:

Rozhodující je celkové umístění dítěte dle součtu výsledných bodů v rámci přijímacího řízení organizace, 2 mateřské školy, Most, příspěvkové organizace.

Dětem s místem trvalého pobytu v příslušném školském spádovém školském obvodu 2. MŠ, které před 31. 8. 2023 dosáhnou zpravidla nejméně třetího roku věku, budou body přiděleny tak, aby tyto spádové děti měly při přijímání vždy absolutní přednost před všemi ostatními dětmi. Následně budou těmto spádovým dětem přidělovány body tak, aby spádové děti od 5 let věku (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před spádovými čtyřletými a tříletými. V případě nedostatečné kapacity preferované mateřské školy pro zařazení přijatých spádových dětí se shodným počtem bodů, bude dítěti přiděleno dle kapacitních možností jiné místo poskytující předškolní vzdělávání, v rámci organizace 2. MŠ.

Ostatní děti (NESPÁDOVÉ) jsou přijímány v níže uvedeném pořadí s tím, že starší věková skupina má přednost. Jsou přijímány dle kapacitních možností 2. mateřské školy, Most příspěvkové organizace, po umístění dětí s místem trvalého pobytu v příslušném spádovém školském obvodu 2. MŠ. V případě cizinců s místem pobytu ve školském spádovém obvodu 2. MŠ.

4.) Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2023 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2023 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

 

5.) Doplňující informace

POSTUP při zápisu dětí bez aplikace online zápis do MŠ.
S potřebnými dokumenty přijdete do vybrané mateřské školy, kde elektronický zápis provedeme společně.

Formulář pro lékaře můžete vyzvednout přímo v MŠ, kde bude proveden i zápis vašeho dítěte do aplikace ZÁPISŮ ONLINE.

Kontakty (k upřesnění informací k zápisu)

Monika Vydrová Krovová -  ředitelka: 731 163 866

Petráková Jaroslava Dis. – zástupkyně ředitele:  739 756 229

V případě, že se nedovoláte, napište SMS a my se vám následně ozveme, děkujeme.

 

Těšíme se na vás osobně, zápisů se nemusíte bát, určitě přijďte s dítětem, které si pohraje, než vyřídíme administrativní záležitosti zápisu.

Ředitelka školy

Monika Vydrová Krovová


Letní prázdniny 2024

PRÁZDNINY Provoz 2. mateřské školy v období červenec – srpen 2024. mateřská škola poskytuje a zajišťuje provoz i v období letních měsíců. Bude proveden závazný průzkum docházky vašich dětí v letn…

Více informací

Krásné Vánoce

Vážení rodiče,  blíží se závěr kalendářního roku 2023 a s ním vánoční svátky a ve školách prázdniny. Provoz bude opět od úterý 2.1.2024. Předpokládáme omezený provoz (ve školách jsou ještě prázdni…

Více informací

Vánoční provoz

Vážení rodiče, Mezi vánočními svátky bude provoz všech odloučených pracovišť organizace přerušen v období od 25. 12. 2023 – 1. 1. 2024.   Poslední den provozu bude 22. 12. 2023. Provoz bude opět o…

Více informací

Akce MŠ

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že akce, které se v MŠ budou konat naleznete na stránkách v kolonce AKCE. Informace ohledně akcí naleznete také na dveřích vaší třídy, prosím, sledujte je.…

Více informací